مشاوران سیستم

بلاگ ها

🔸 شاغلان کسب‌و‌کار خانگی و اعضا خانواده آنها که در فضای مسکونی به کسب‌و‌کار خانگی اشتغال دارند، در صورتی که مشمول مقررات خاص دیگری نباشند، مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار می‌گیرند. 🔸 دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه کسب‌وکار خانگی در صورتی که

🔻 در ماده 159 قانون ماليات های مستقيم، استرداد مازاد ماليات پرداختی از هر منبع پيش بينی شده است. نظر به اينكه ماليات عملكرد و تكليفی مربوط به منابع مختلف می باشد، لذا تهاتر آن با يكديگر در قانون

حق بیمه در سال 1400 به تفکیک سهم کارگر و کارفرما

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

نحوه محاسبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۰+ کسورات مالیاتی و حق بیمه

حسابداری مدیریت از مهمترین خدمات حسابداری در نظر گرفته می شود.