پالایش

مدیر عامل : آقای احسان باقریان

زمینه فعالیت : تولید تینر و هیدروکربن

 

 

 شرکـت پتـروپالایش مهـان عضو اتحادیه صادرکنـندگان فــرآورده های نفـت ، گاز و پـتروشـیمی ایـران در سـال 1391 و با هــدف تولـید انــواع تیـنر و هـیــدروکربن تاسیس و از خــرداد 1393 تولیدات خود را در شهـرک صنعتی گرمـسار آغـاز نموده است.ایـن شـرکـت با اسـتفاده ازتجربیات وبهـره مندی ازخـط تولیــد مهندسـی شده مـوفـق شـده اسـت با تولید با کـیفیت محــصـولات خـود و صادرات به کـشور افـغانستان،عـراق و.... بـازار منـاسبی بــرای خـود مـهـّیا کند . شایان ذکـراست که بـر اسـاس اهـداف شـرکت ، مـقـاصد صادراتی مــتـنـوع روبه افـزایش بــوده وشامـل کشورهای شمـالی ایران ، آسیای میانه و.....می باشد.  حضورشـما را در وب سایت شرکت پترو پالایش مهان ارج می نهیم.

 

 

پالایش