منابع انسانی

بیش از ۷۱% مدیران و کارآفرینان معتقد هستند که مهم‌ترین عامل در موفقیت اقتصادی شرکت آنها کارکنان هستند. این به تنهایی می‌تواند اهمیت مدل های برنامه ریزی منابع انسانی را مشخص کند. به عبارت دیگر، می‌توانیم مدل‌های موفقیت اقتصادی یک کسب و کار را تا حد زیادی مشتق از مدل‌های برنامه ریزی منابع انسانی آن کسب و کار در نظر بگیریم.مجموعه مشاوران سیستم با توجه به اهمیت موضوع منابع انسانی با تعامل و همکاری مدیران ارشد سازمان ها سیستم یکپارچه مدیریت منابع انسانی با امکانات بسیار طراحی و تولید نموده است که در ادامه برخی از امکانات درج شده است.

 

ویژگی‏ ها و امکانات:

- معرفی شرکت به تعداد نامحدود و توابع به تعداد نامحدود در هر شرکت

- معرفی مراکز هزینه- رسته- جایگاه سازمانی- رتبه و گروه

- معرفی انواع حکم- فعالیت- تبلبغات- تشویقات وام

- معرفی مشاغل کاری با توجه به کد و عناوین استاندارد تامین اجتماعی- معرفی مشخصات پرسنل به همراه سوابق کاری با توجه به آخرین اطلاعات و فرصت مورد نیاز بیمه

- معرفی وضعیت شغلی و کاری پرسنل در هر ماه به صورت مجزا

- تعیین میزان حقوق پایه هر پرسنل در هر ماه

- تعیین و انتخاب درصد بیمه سهم پرسنل- کارفرما و بیکاری و ماخذ بیمه برای هر پرسنل در هر ماه به صورت مجزا

- تعیین نوع محاسبه مالیات (جدول- 5درصد- 10درصد معاف جدول و معافیت 7/2 بیمه) برای هر پرسنل با امکان تعریف جدول مالیاتی به ازای هر ماه

- تعیین نحوه محاسبه مالیات به صورت ماهانه و یا سالانه

- نمایش و رویت وضعیت شغلی هر ماه پرسنل به صورت یکجا

- تعیین تاریخ استخدام- شروع و پایان- مندرج در لیست بیمه به ازای هر پرسنل

- معرفی پرداخت ها و کسورات حقوق به صورت مبلغ ثابت و فرمول محاسباتی و ساعتی با قابلیت فرمول دهی آسان توسط کاربر

- تعیین ماهیت پرداخت و کسور (مستمر- بیمه پذیر- مالیات پذیر- مندرج در فیش حقوقی و...)

- امکان ایجاد فایل و حذف اطلاعات کارکرد ماهیانه به صورت فردی و گروهی

- انتقال و کپی تمامی اطلاعات وضعیت شغلی- جدول مالیات- پرداخت و کسورات مستمر به ماه جدید ایجاد شده از ماه قبل در عملیات ایجاد فایل کارکرد ماهیانه

- انتساب پرداخت ها و کسورات به ازای هر پرسنل در ماه های مختلف به صورت مجزا با قابلیت ویرایش و حذف هر پرسنل یا گروهی

- ورود اطلاعات ساعت کارکرد و پارامترهای اضافه کار- کسرکار- مرخصی و... با امکان خواندن از فایل (Text-excel) و لینک شدن با دستگاه‏های کارت ساعت

- گزارش و چاپ فیش حقوقی پرسنل به صورت فردی و گروهی در طرح های مختلف (انتخابی توسط کاربر)

- گزارش رسید حقوق دریافتی به صورت مبلغ (پیش پرداخت- مبلغ حقوق- مانده حقوق)

- رسید مساعده و سایر

- گزارش و چاپ لیست حقوق و دستمزد با امکان طراحی و تعیین ستون های چاپ به صورت فرمول و انتخاب فونت و عرض ستون و...

- گزارش وضعیت وام پرسنل، پرداخت و کسورات پرسنل، ذخیره سنوات و مرخصی پرسنل با امکان انتخاب پارامترهای محاسبه به تفکیک هر ماه

- گزارش ساز ویژه کارکرد پرسنل با امکان طراحی به تعداد نامحدود گزارش با تنظیمات چاپ و کاغذ مورد نظر و تعیین ستون های  گزارش به همراه اعمال شروط گزارش (گزارش ساز)

- گزارش لیست بیمه پرسنل مطابق با آخرین طرح چاپ لیست بیمه با امکان طراحی و تنظیم ستونها و تهیه فایل بیمه مطابق با آخرین دفتر سازمان      

- گزارش لیست مالیات پرسنل مطابق با آخرین طرح چاپ اداره دارائی و تهیه فایل مالیات مطابق با آخرین فرمت سازمان

- گزارش لیست پرداخت بانکی با امکان طراحی و تنظیم ستون های گزارش جهت ارائه به بانک و تهیه فایل بانکی مطابق با هر بانک

- امکان گزارش گیری اطلاعات به تفکیک مراکز هزینه و رسته، جایگاه رتبه، پرسنل و سایر بر اساس ماهنامه

- امکان طراحی تمامی گزارشات توسط خود کاربر و تنظیمات مربوط به هر گزارش

- امکان محاسبه عیدی و پاداش با توجه به فرمول تعریف شده توسط کاربر