خرید و فروش

خرید و فروش

اطلاعات پایه:
* امکان گروهبندی اشخاص و شرکت ها و محدوده جغرافیایی در n سطح

* امکان تعریف اشخاص و شرکتها با دسته بندی جغرافیایی و دسته بندی اشخاص
* تعیین سقف اعتباری کل و سقف اعتباری در هر فاکتور جهت کنترل مانده حساب اشخاص
* تعیین قیمت های فروش هرکالا در
n حالت
*معرفی اضافات و کسورات فاکتور در 2 نوع درصدی و مبلغی با امکان تعریف تخفیفات عادی، حجمی، پلکانی و....
*تعیین ویزیتور وبازاریاب هر فاکتور جهت کنترل کارکرد و عملکرد بازاریاب
*امکان تعریف و
تنظیم مدت و زمان ارسال کالا به ازاء هر کالا، هر فاکتور
*امکان تعریف و
تعیین رمز تاییدیه بازاریاب جهت ثبت پیش فاکتور
*امکان تعریف جدول تخفیفات پلکانی جهت خودکار در فاکتور فروش
*سیکل فروش فروشگاهی (پیش فاکتور
فاکتور فروش-حواله فروش وخروجی)

*اضافه شدن امکان ثبت برگه اقساط مشتریان در2 روش فاکتورهای اقساطی و عادی

*امکان خواندن و درج اطلاعات طرف حساب از فایل اکسل در لیست طرف حسابها
*تعیین سقف اعتباری کل و سقف اعتباری در هر فاکتور جهت کنترل مانده حساب اشخاص

*تعیین مدت تسویه هرکالا نسبت به تاریخ فاکتور
*معرفی استانها  و شهرستانها جهت دسته بندی منطقه ای طرف حسابها (مویرگی)

*معرفی و دسته بندی طرف حسابها در 2 سطح اصلی و فرعی و تعیین ماهیت طرف

*حساب (خریدار، فروشنده و)بابت کنترل درصد در فاکتورهای خرید و فروش

* تعریف بازاریابها و ویزیتور با امکان تعیین پورسانت هرکالا به صورت درصدی و مبلغی(مویرگی)
* تعیین قیمتهای فروش هر کالا به تفکیک کالا و طرف حساب با امکان ثبت گروهی و ویرایش بصورت مبلغی/درصدی و بر اساس واحدهای اندازه گیری مستقل با قابلیت فرمول نویسی
* قیمت گذاری کالا بصورت سیستماتیک, واحدهای اصلی و فرعی, بر اساس سوابق شخص ...
* امکان تعریف جدول انواع تخفیفات (پلکانی، نقدی، غیر نقدی و ...) در فاکتور فروش

 

عملیات:
 *صدور انواع فاکتور (پیش فاکتور ، خرید ، فروش ، برگشت از خرید، برگشت فروش ، ضایعات، خدمات، امانی و...)
*امکان صدور فاکتورها با توجه به رسید و حواله صادر شده در سیستم انبار

*امکان ثبت سفارش فروش و ارجاء به کارتابل انبار جهت صدور حواله فروش
* تعیین مدت تسویه هر کالا نسبت به تاریخ فاکتور
* حساب خریدار فروشنده ... بابت کنترل درصد در فاکتورهای خرید و فروش

گزارشات:

*گزارش خلاصه و ریز خرید وفروش و گردش کالا به تفکیک هر شخص

*گزارش خلاصه وضعیت فاکتورهای اشخاص و عملکرد خرید و فروش  هر شخص

*گزارش مقایسه ای اشخاص با توجه به بیشترین و کمترین مقدار و مبلغ  خرید و فروش

*گزارش آمار مقایسه ای خرید و فروش به ازای هرکالا

*گزارش نموداری وضعیت خرید و فروش اشخاص در طول یک دوره زمانی خاص و یا به صورت ماهیانه به تفکیک هر شخص

*گزارش نموداری خرید و فروش هر کالا به تفکیک 12 ماه  و یا در طول یک دوره زمانی خاص
*گزارش مانده حساب مخصوص پخش های مویرگی

*گزارش خلاصه وضعیت خرید و فروش کالا

*گزارش از وضعیت کارکرد ویزیتورها و مانده حساب نهایی بصورت خلاصه و ریز کالا

*گزارش وضعیت خرید وفروش به تفکیک (روز-ماه-سال)