تجزیه و تحلیل صورت های مالی

تجزیه و تحلیل صورت حسابهای مالی فرایندی از تجزیه و تحلیل صورت های مالی یک شرکت است که برای تصمیم گیری و درک درست از یک سازمان لازم می باشد. صورت های مالی ، اطلاعات مالی را ثبت

می کنند، که باید از طریق تجزیه و تحلیل صورت حساب های مالی مورد ارزیابی قرار بگیرند تا برای سرمایه گذاران ، سهامداران ، مدیران و اشخاص که علاقه به آن دارند مثمرثمر باشد.


تجزیه و تحلیل گزارش های مالی

تجزیه و تحلیل صورت حسابها یک روش برای ارزیابی و برای تعیین عملکرد گذاشته حسابها و پیش بینی شده از حسابهای یک شرکت می باشد . تکنیک های متعدد برای تجزیه و تحیلی صورت حساب های مالی مورد استفاده قرار میگیرد که یکی از این موارد تجزیه و تحلیل به صورت افقی است که دو یا چند سال است کهبرای محاسبات مالی از آن استفاده می شود . تجزیه و تحلیل عمودی ، که در آن هر دسته از حسابها در ترازنامه محاسبه و به صورت درصدی نشان داده می شود؛ وتجزیه و تحلیل نسبت که روابط آماری بین داده ها را محاسبه می کنند.
(صورت های مالی اسنادی مهم و قابل ارزیابی برای سرمایه گذاران دراز مدت برای ایجاد فرصت های جدید سرمایه گذاری هستند. علاوه بر نشان دهنده رشد درآمدی و سودآوری  هستند همچنین  صورت های مالی نشان دهنده میزان بدهی ، تولید آزاد و سایر اطلاعات مهم است. دوره تحلیلی Fundamental Analysis Course (یک دوره پنج ساعته با ویدئو، تمرینات همراه با محتوای مربوطه است ) که یاد میدهد چگونه صورت های مای را تفسیر و چگونه در سرمایه گذاری آگاهانه تصمیم گیری کنیم)


بیانیه های مالی

تجزیه و تحلیل صورت حساب های مالی ، تحلیل گران را قادر می سازد تا روند وضعیت های مالی را در دوره های مختلف و انواع بیانه ها را شناسایی کنند. این اظهارت تحلیلگران را اجازه می دهند تا نقدینگی ، سودآوری ، بازدهی کل شرکت و جریان نقدی را اندازه گیری کنند. سه نوع از صورت های مالی وجود دارد : ترازنامه ، صورت حساب های محاسبه سود و جریان نقدی . ترازنامه  یک تصویرکلی از دارایی ها، بدهی ها و حقوق  صاحبان سهام شرکت در یک دوره خاص را نشان می دهد . تحلیلگران ترازنامه ای را برای روند دارایی و بدهی ها ایجاد می کنند. این گزار درآمد ها با فروش محصولات شروع می شود و که با درآمد خالص پاان می یابد .
همچنین تحلیلگران را با سود ناخالص ، سود عملیاتی ، و سود خالص آشنا می کنند. هرکدام از این موارد به ترتیب برای تعیین سود ، سود عملیاتی ،  سود خالص ایجاد میشوند. بیانه های مالی جریان پول نقد است که یک دید کلی از جریان نقدینگی شرکت از فعالیت های عملیاتی ، سرمایه گذاری و مالی را فراهم میباشد .


تجزیه وتحلیل صورت وضعیت مالی

هریک از گزارش های مالی چندین سال از داده های مالی را فراهم می کند. با استفاده از این موارد تحلیلگران اندازه گیری های عملکردی را در صورت های مالی با استفاده از روش ها مختلف برای تجزیه و تحلیل صورت حساب های مالی از جمله در تجزیه تحلیل عمودی ، افقی و نسبت استفاده می کنند. یک نمونه از تحلیل عمودی این است که هر عنصر به صورت خطی در بیانه مالی به صورت درصد استفاده می شود . تجزیه و تحلیل افقی مقادیر خطی را در صورت های مالی و در مقایسه با دوره های قبل گزارش و مقایسه می کنند. به عنوان مثال ، بسیاری از تحلیل گران می دانند که چند بار یک شرکت می تواند بدهی خود را با درآمد فعلی پرداخت کنند. تحلیل گران این کار را با تقسیم بدهی ، که از طریق ترازنامه انجام می شود؛ انجام دهند.به همین ترتیب ، بازده دارایی ها ROA و بازده حقوق صاحبان سهام ROE مقایسه درآمد خالص شرکت را در صورت حساب دارایی و دارایی سهامداران را که در ترازنامه موجود است نشان می دهد.