انبار

 

انبار:

اطلاعات پایه

* تعریف درخت کالا در n سطح جهت تعیین نوع کالا و دسته بندی کالا ( طرح , رنگ , سایز ... )
* تعریف مشخصه کالا در
n سطح جهت تعیین نوع کالا و دسته بندی کالا ( طرح , رنگ , سایز ... )
* امکان تعریف ترکیبی کالا (درختی+ شناور ) بصورت
n سطحی
* امکان تعیین
n واحد اندازه گیری و ضریب تبدیل نسبت به هم برای هر کالا و n  واحد مستقل
* امکان تعیین ماهیت کالا (مواد اولیه, درجریان ساخت, محصول ... )
* امکان تعیین روش قیمت گذاری ( فایفو، لایفو، میانگین ساده، میانگین موزون،شناسایی ویژه و...)
* معرفی انبار بصورت نامحدود با قابلیت تعریف قفسه و ردیف برای هر انبار
* امکان انتساب کالاها با موجودی ابتدای دوره و قفسه و ردیف و مکان به هر انبار و تعیین حداقل و حداکثر سفارش موجودی
* امکان تعریف نوع مراکز، مراکز هزینه، مشاغل، ماشین آلات، بهای دستمزد، تعیین نرخ جذب سربار بصورت
n سطح
* تنظیم, کنترل و بررسی موجودی کالا در جهت جلوگیری از منفی شدن موجودی در هنگام صدور حواله
* امکان دریافت و ارسال اطلاعات مورد نیاز سیستم های وابسته از طریق کارتابل سیستم(
paperless)
* امکان حق دسترسی کاربران به هر انبار به ازای هر عملیات ثبتی به ریز عملکرد

* امکان تعیین کد مبدل در جهت یکسان سازی کالاهای مرتبط با یکدیگر
* معرفی عملکردهای مورد استفاده در رسید و حواله و تعیین ماهیت هر عملیات


عملیات:

* تعیین و تعریف بارکد ( شرکتی, کد ملی, بارکد سریالی ویژه ...)
* تعیین فرمول ساخت
)  BOM )هر محصول و درختواره BOM
* امکان صدور رسید و حواله موقت جهت تاییدیه مدیریت و تبدیل شدن به رسید/حواله واقعی
* امکان صدور حواله با استفاده از دستگاه بارکدخوان

* صدور رسید ویژه جهت ثبت وزن از ترازو و چاپ برچسب جهت صنایع نساجی و بسته بندی
* قیمت گذاری جمعی رسید و حواله انبار طی دوره با تمام اصول و قواعد همچنین با امکان تعیین انبارها کاردکس عمومی انبارهای انتخابی ( قابلیت استفاده برای قیمت گذاری انتقالی ها ... )

* امکان قیمت گذاری حواله های مصرف با توجه به نوع و روش قیمت گذاری تعیین شده
* تهیه و تعیین برنامه تولید روزانه بصورت دلخواه با امکان صدور رسید تولید
* امکان ثبت درخواست خرید کالا و ارسال به واحد بازرگانی جهت پیگیری (کنترل داخلی )
* انبار گردانی انبارها و مغایرت گیری موجود بین انبارها
* قابلیت صدور مجوز ورود و خروج کالای انبار
* امکان معرفی عملیات های مورد استفاده در انبار اعم ا زانواع رسید و حواله ها با انجام تنظیمات دلخواه هر عملیات
* امکان صدور برگه مصرف مستقیم
* کنترل و ثبت حواله با توجه به شناسایی تولید کالا در رسیدهای ثبت شده

* امکان گزارش گیری و آلارم حداقل و حداکثر موجودی کالا در ابتدای اجرای برنامه
* تعریف کاربران سیستم با تنظیمات حقوق دسترسی

 

گزارشات:

*گزارشات پارامتریک (گزارش ساز) جهت تهیه گزارش در انبار به دلخواه کاربر با قابلیت ذخیره شدن گزارش
* گزارش تولید و مصرف مواد
* گزارش ورود و خروج کالای انبار
*
گزارش موجودی کالا و موجودی طی دوره با توجه به کالا و مشخصه های تعیین

* گزارش­گیری کارتکس کالا و گردش عملیات آن به صورت ریالی مقداری
* گزارش پیگیری وضعیت موجودی و عملیاتی کالا در سیستم های مختلف
* گزارش گردش کارتکس یک کالا برای هر طرف حساب
* گزارش وضعیت سفارشات ثبت شده و ارسالی با توجه به موجودی

* مرور و بررسی موجودی کالا و کارتکس کالا بصورت ویژه
* گزارش وضعیت سفارشات ثبت شده و ارسالی با توجه به موجودی

* گزارشات پارامتریک (گزارش ساز )جهت گرفتن گزارش در انبار به دلخواه کاربر با قابلیت ذخیره شدن گزارش