مشاوران سیستم

مشاوره

 

نظارت و مشاوره

 

از دیگر خدمات شرکت مشاوران سيستم، مشاوره و اجرایی کردن بخش‌های گوناگون نرم‌افزار و فرآيندهای سازمان مشتری است. اين خدمات شامل موارد زير است:

  • مشاوره بر اساس نيازها و درخواست‌های مطرح شده از طرف مشتری

  • مشاوره به منظور تهيه ترازها و صورت‌های مالی و ...

  • طراحی کدينگ حساب‌ها، اموال، انبار و  ...

  • بررسی اطلاعات ثبت شده در نرم‌افزار

  • شناسايی و ريشه‌يابی علل بروز عدم انطباق‌ها و ارايه راهکارهای مناسب بهمنظور رفع آن‌ها

  • بررسی فرآيندهای سازمان و ارایه پيشنهادهای لازم به منظور بهبود فرآيندها

  • طراحی فرآيندهای جدید و فلوچارت گردش کار

  • نظارت بر کارکرد نرم‌افزار (ورود، کنترل صحت و دقت ثبت اطلاعات توسط کاربر، گزارش‌های خروجی)

 

 

ثبت درخواست